โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ พ้นตำแหน่ง และแต่งตั้ง 18 ราย "ศรัณย์ เจริญสุวรรณ" เป็นปลัดกระทรวง ทูต 10 ประเทศ "ธานี แสงรัตน์" ประจําสหรัฐอเมริกา "ธานี ทองภักดี" ประจําสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ "อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง" ประจําสวีเดน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 8 ราย ดังนี้

1. นายเชิดเกียรติ อัตถากร พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําราชอาณาจักรกัมพูชา

2. นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สาธารณรัฐออสเตรีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. นายธานี ทองภักดี พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

4. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําเครือรัฐออสเตรเลีย

5. นายธานี แสงรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหรัฐอเมริกา

6. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําราชอาณาจักรสวีเดน

7. นายวราวุธ ภู่อภิญญา พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํานิวซีแลนด์
 

8. นายสรยุทธ ชาสมบัติ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา สาธารณรัฐเปรู และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังนี้

1. นายณัฐพล ขันธหิรัญ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

2. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง

3. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

4. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

5. นางกาญจนา ภัทรโชค พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ

6. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง

7. นายรุจ ธรรมมงคล พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการกงสุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา

ขณะเดียวกัน ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ประจําสาธารณรัฐออสเตรีย

พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา

พร้อมทั้งมี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางต้องฤดี มากบุญ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา

สุดท้ายมี มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ตําแหน่ง อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอํานาจเต็มประจําสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทูต 10 ประเทศ “ธานี แสงรัตน์” ประจำสหรัฐอเมริกา