ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565

กรมวิชาการเกษตร แจงข้อกำหนด เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 ประกาศลง "ราชกิจจานุเบกษา" วันนี้(28 ตุลาคม 2565)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565

 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง นำเข้าเพื่อการค้าเสร็จสิ้นแล้ว

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (2) และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง เพื่อการค้า ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ข้อ 4 ชนิดพืชที่อนุญาต

เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง (Cannabis and Hemp, Cannabis sativa)

 

ข้อ 5 ประเทศที่ได้รับอนุญาต

ทุกประเทศ

 

ข้อ 6 ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสำหรับกัญชา กัญชง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ข้อ 7 ใบอนุญาตนำเข้า

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร

 

ข้อ 8 วิธีการขนส่ง

ต้องส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง มาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศใดไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ หรือทางน้ำ หรือทางบก

 

 

ข้อ 9 ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้า

 

9.1 เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมิใช่พืชที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม

 

9.2 ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มีการปะปนของแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชปลอมปน ส่วนของพืชอื่น ๆ (ได้แก่ ใบ ส่วนของลำต้น เนื้อผล ส่วนของผลที่ห่อหุ้มเมล็ด) และส่วนของสัตว์ (ได้แก่ มูลสัตว์ และขนสัตว์)

 

9.3 เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันในข้อกำหนดนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชของแต่ละศัตรูพืชกักกัน Pseudomonas syringae pv.cannabina, Xanthomonas campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaicvirus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. และ Striga spp. ดังนี้ 

 

(1) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกันตามข้อ 9.3

(2) ต้องได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามข้อ 9.3

 

ข้อ 10 การรับรองสุขอนามัยพืช

 

ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ ซึ่งออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติจากประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือรวมกันในข้อความเพิ่มเติมของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ดังต่อไปนี้

 

(1) "The consignment of Cannabis and hemp seeds was produced in [country] where Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas campestris pv.cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. and Striga spp. are not known to occur."

 

OR

 

(2) "The consignment of Cannabis and hemp seeds was tested and found free from Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. and Striga spp."

 

ข้อ 11 การตรวจนำเข้า

 

11.1 เมื่อเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงมาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนำเข้าจะดำเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า

 

11.2 กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทำลายซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง โดยผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านเอกสารและด้านสุขอนามัยพืช

 

11.3 เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงทั้งหมดเมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทยต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไม่มีแมลง อาการของโรคพืช การปลอมปนของเมล็ดพืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่กำหนดและต้องกักเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ

 

11.4 หากตรวจพบเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงส่งไปยังราชอาณาจักรไทยเป็นพืชที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

11.5 หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามข้อ 9.3 ในระหว่างการตรวจสอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

11.6 ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนำเข้า ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีกำจัด) หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

 

11.7 หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือกรณีอื่นบ่อยครั้ง กรมวิชาการเกษตรอาจมีสิทธิระงับ หรือยุติการนำเข้า หรือกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเฉพาะเพิ่มเติมในบางประเทศตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

11.8 ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชที่มีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีในรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อน ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องจัดการศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือการอื่น (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ข้อ 12 บรรดาคำขออนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (แบบ พ.ก. 2) และใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (แบบ พ.ก. 2-1) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ หรือได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบอายุหรือมีการดำเนินการใหม่ตามประกาศนี้ แล้วแต่กรณี

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)