โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" นั่งปลัดสำนักนายกฯ

โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" นั่งปลัดสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" นั่งปลัดสำนักนายกฯ