นนทบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มอีก 3 อำเภอ

นนทบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มอีก 3 อำเภอ

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเพิ่มอีก 3 อำเภอ ปากเกร็ด บางบัวทอง และบางกรวย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดนนทบุรี ได้เซ็นต์ประกาศเพิ่มเติม เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (น้ำท่วม) เพิ่มเติมในอีก 3 อำเภอ

โดยอำเภอที่ประกาศเพิ่มเติมประกอบด้วย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย

- อำเภอปากเกร็ด ได้ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่ตำบลที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยตำบลบางพูด 5 ชุมชน ตำบลปากเกร็ด 3  ชุมชน ตำบลบ้านใหม่ 3 ชุมชนและตำบลบางตลาด 1 ชุมชน 

- อำเภอบางบัวทอง ประกอบด้วย ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูรัด หมู่ 1 ถึงหมู่ 10, เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง หมู่ 1,3,8,12และ14 , เทศบาลเมืองพิมลราช หมู่ 1- 8 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา หมู่ 2 ถึง 15, เทศบาลเมืองบางบัวทอง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลพิมลราช, หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลบางบัวทอง, หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลโสนลอย, หมู่ที่ 1 และ 6 ตำบลบางรักใหญ่, หมู่ที่ 1,3 และ 5,6 ตำบลบางรักพัฒนา ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หมู่ 1 ถึงหมู่ 9, เทศบาลตำบลลำโพ หมู่ 1,3,5 และ 8 ส่วนพื้นที่เทศบาลตำบลบางรักใหญ่ ตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 11 

- อำเภอบางกรวย ในส่วนพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองบางกรวยทั้งหมด, เทศบาลตำบลศาลากลาง หมู่ 1-6, เทศบาลตำบลปลายบาง ทั้งหมด, เทศบาลตำบลบางสีทอง หมู่ 1 ถึงหมู่ 5 , องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง หมู่ 1 ถึงหมู่ 6, องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน หมู่ 1 ถึงหมู่ 5 และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ 3 ถึงหมู่ 8