ทลาย PACMAN เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 40 ล้าน

ทลาย PACMAN เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 40 ล้าน

PCT ชุดที่ 1 ปฏิบัติการทลาย PACMAN เว็บพนันออนไลน์ยอดนิยมเงินหมุนเวียนกว่า 40 ล้านบาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่ ศปอส.ตร.ชุดที่ 1 นําโดย พ.ต.ต.สิทธิมณ สร้อยภู่ระย้า เจ้าหน้าที่ศปอส.ตร. (PCT) ชุดที่ 1 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ บก.สส.สตม. นําโดย ร.ต.อ.อดิศร บุญชุ่ม กับพวก ได้เข้าตรวจค้นห้องเช่าจํานวน 2 ห้อง ตามหมายค้นศาลแขวงพระ นครเหนือ ตามนโยบาย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งการมอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. /ผอ.ศปอส.ตร (PCT) , พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผช.ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผช.ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ภาคภูมิภิทัฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สต ม.,พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผบช.สตม.,พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผบช.สตม.,พล.ต.ต.สรร พูลศิริ รองผบช.สตม.,พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. โดยเร่งดําเนินการกวดขันจับกุม เว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่มอมเมาประชาชนทําให้เสียทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก สร้างความเดือดร้อนแก่ สังคมไทย 

ทลาย PACMAN เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 40 ล้าน

จึงได้สั่งการให้ ศปอส.ตร. ชุดปฏิบัติการที่ 1 นําโดย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม./หน.ชป.ศปอส.ตร.(PCT) ชุดที่ 1,พล.ต.ต. ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.สส.สตม. ,พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.กค.ภ.1,พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม.,พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.พร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ ศปอส.ตร. (PCT) ชุดที่ 1 ซึ่งในการเข้าปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ทําการตรวจค้นอาคารเป็นคอนโดหรู ย่านเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 จุด   ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มคนไทยที่ร่วมกันจัดต้ังเว็บไซต์ให้บริการให้ลักษณะพนันออนไลน์ข้ึน ในการเข้าตรวจค้น ท้ัง 2 สถานที่ดังกล่าว พบคนไทยท่ีทําหน้าที่เป็นแอดมิน รวมจํานวน 5 ราย ดังนี้

1.นาย ชานนท์ 2.น.ส. กัญญารัตน์ 3.น.ส. ปิยะมาภรณ์ 4.นาย ธนกฤต 5.นาย เทวิน 
(ทั้งหมดขอสงวนนามจริง) 

พร้อมด้วยของกลาง 1.เครื่องคอมพิวเตอร์(ซีพียู) 2.หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
3.โทรศัพท์มือถือ 4.สมุดบัญชีธนาคาร 5.บัตรเดบิต 
ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อ่ืนเข้า เล่นหรือ เข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”
พฤติการณ์ เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า ได้กลุ่มคนไทยร่วมกันเช่าคอนโดหรู ย่านจตุจักร ตั้งเป็นฐานในกระทําความผิดลักษณะจัดให้ มีการเล่นพนันออนไลน์ เป็นทั้งที่ตั้งทํางานและเป็นที่พักของพนักงานโดยแยกห้องกันเพื่อไม่ให้เป็นที่สงั เกต จึงทําการรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นต่อ ศาลแขวงพระนครเหนือ ต่อมาจึงทําการเข้าตรวจค้นทั้ง 2 จุด พบบุคคลตามรายชื่อข้างต้นและของกลางตามรายการข้างต้น เม่ือตรวจสอบหน้าจอ คอมพิวเตอร์พบเว็บไซต์www.pacman168.comซึ่งเป็นเว็บไซตให้บริการในลักษณะพนันออนไลน์พบไลน์ออฟฟิเชียลสําหรับให้แอดมินใช้ตอบ แชทลูกค้า,มีใช้ชื่อว่าPachomeซึ่งเป็นกลุ่มท่ีรวมแอดมินที่เปน็พนักงานให้กับเว็บพนันออนไลน์เครือPACMANตรวจพบมีการแยกเว็บไซต์ เป็น 4 เว็บย่อย คือ PACMAN(PG), PACMAN(JILI), PACMAN(XO)และ PACMAN(JOKER) และพบหน้าเว็บไซต์ autoplay ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คอย จัดการข้อมลูของเว็บPACMANสามารถดูข้อมลูบัญชีธนาคารที่ผูกไว้และข้อมูลยสูเซอร์ลูกคา้ที่เข้ามาเล่นพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ดังกล่าว,ตารางเอ็ก เซลแสดงการจดั เก็บข้อมลู ลูกคา้ ข้อมูลบัญชีธนาคาร จํานวนเงินฝาก ถอน และกําไร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามี เงินหมุนเวียนภายในเว็บไซต์ ทั้ง 4 เว็บไซต์ เป็นจํานวนเงินกว่า 40 ล้านบาท 


พล.ต.อ.รอยกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนในการดําเนินกิจกรรมทางโลกออนไลน์ โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ การฉ้อโกง หรือการหลอกลงทุนต่างๆ โดย พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้กําชับให้ตํารวจทุกหน่วยกวดขัน จับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ จะดําเนินการตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเจ้าของเว็บไซต์และ แอดมินที่ร่วมกันกระทําความผิดเพื่อจะได้นําพยานหลักฐานมาดําเนินการกับกลุ่มคนร้ายต่อไปและขอแจ้งเตือนผู้ที่คิดจะจัดทําเว็บพนันออนไลน์และ เล่นพนันออนไลน์ อาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายประเทศไทย หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสการกระทําผิดทางเทคโนโลยี การหลอกลวงออนไลน์ การพนันออนไลน์ หรือพฤติกรรมลักลอบกระทําผิดต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน ศูนย์ PCT 1441 ตลอด 24 ชม. หรือสายตรง 081 8663000 เฉพาะเวลาราชการ