สแกนพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำหลัก น้ำท่วมขังแล้วกว่า 3 ล้านไร่

สแกนพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำหลัก น้ำท่วมขังแล้วกว่า 3 ล้านไร่

GISTDA สแกนพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำหลัก ท่วมขังแล้วกว่า 3 ล้านไร่

GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ล่าสุดพบ น้ำท่วมขังแล้วรวมทั้งสิ้น 3,289,514 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ 11 ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางประกง ลุ่มน้ำปราจีน ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล รวม 25 จังหวัด

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบด้วย นครสวรรค์ 650,967 ไร่ พระนครศรีอยุธยา 430,745 ไร่ พิจิตร 402,083 ไร่ สุพรรณบุรี 356,651 ไร่ สุโขทัย 269,629 ไร่ พิษณุโลก 259,901 ไร่ กำแพงเพชร 150,680 ไร่ ลพบุรี 147,454 ไร่ เพชรบูรณ์ 117,480 ไร่ อุทัยธานี 100,707 ไร่ อ่างทอง 74,244 ไร่ ปราจีนบุรี 70,367 ไร่ ชัยนาท 56,117 ไร่ สิงห์บุรี 48,804 ไร่ สระบุรี 44,535 ไร่ อุตรดิตถ์ 41,854 ไร่ นครปฐม 23,972 ไร่ นครนายก 16,680 ไร่ ชัยภูมิ 12,627 ไร่ ฉะเชิงเทรา 6,875 ไร่ เลย 5,612 ไร่ ขอนแก่น 606 ไร่ นครราชสีมา 328 ไร่ ปทุมธานี 309 ไร่ และหนองบัวลำภู 287 ไร่

สแกนพื้นที่ 11 ลุ่มน้ำหลัก น้ำท่วมขังแล้วกว่า 3 ล้านไร่

ส่วนของพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 526,577 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง