โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊ก มท." รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 37 รายแล้ว

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊ก มท."  รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 37 รายแล้ว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 37 รายแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (26 ก.ย. 65) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 37 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

 

 

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊ก มท."  รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 37 รายแล้ว


๑. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


๒. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


๓. นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


๔. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง


๕. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


๖. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน


๗. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


๘. นายขจร ศรีชวโนทัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


๙. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๐. นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๑. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๒. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๓. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊ก มท."  รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 37 รายแล้ว


๑๔. นายธวัชชัย ศรีทอง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๕. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๖. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๗. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๘. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง


๑๙. นายอภินันท์ เผือกผ่อง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๐. นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๑. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๒. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๓. นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๔. นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๕. นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๖. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๗. นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๘. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง


๒๙. นายสันติธร ยิ้มละมัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊ก มท."  รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ 37 รายแล้ว


๓๐. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง


๓๑. นายผล ดำธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๓๒. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง


๓๓. นายพิจิตร บุญทัน พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง


๓๔. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง


๓๕. นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง


๓๖. นายสมหวัง พ่วงบางโพ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

๓๗. นายชลธี ยังตรง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา