โยกย้ายทหารล่าสุด เช็ก 47 แม่ทัพ-ผบ.คุมกำลัง ใครเป็นใคร

โยกย้ายทหารล่าสุด เช็ก 47 แม่ทัพ-ผบ.คุมกำลัง ใครเป็นใคร

ตรวจสอบเช็ก โยกย้ายทหารล่าสุด หรือ โยกย้ายทหาร ตค.65 เช็ก 47 แม่ทัพ-ผบ.คุมกำลัง ใครเป็นใคร ได้ขึ้น "พลตรี" ใหม่หมาด

กรณี โยกย้ายทหาร ตค.65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 765 นาย หรือ การแต่งตั้งโยกย้ายทหารบก ระดับ "นายพล" เช็ก  47 แม่ทัพ-ผบ.คุมกำลัง ดังนี้

1. พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1
2. พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 
3. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4
4. พลตรี ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1
5. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 
6. พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3
7. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4
8. พลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
9. พลตรี นรธิป โพยนอก เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3
10. พลตรี อภิชัย วิไลเนตร เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18
11. พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31
12. พลตรี คณพล บำรุงเมือง เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
13. พลตรี อิศรา ดำรงค์ศักดิ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
14. พันเอก ณัฐเดช จันทรางศุ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
15. พันเอก วุทธยา จันทมาศ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

16. พันเอก เอกอนันต์ เหมะบุตร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
17. พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
18. พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
19. พันเอก สาธิต แตงมีแสง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
20. พันเอก บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
21. พันเอก กรกฎ ภู่โชติ เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4
22. พันเอก ปัญญา ตั้งความเพียร เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
23. พันเอก ไพรัช แก้วศรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
24. พันเอก สิทธิชัย คัตตะพันธ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
25. พันเอก อำนาจ ดอนงาม เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
26. พันเอก อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
27. พันเอก พฤทธิ์ จันทราสา เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
28. พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
29. พันเอก ยุทธนา มีทิพย์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
30. พันเอก ธีรวิชญ์ คงชนะ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26
31. พันเอก จักรพันธ์ ขันมั่น เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
32. พันเอก ปริชญ์ สุคันธศรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
33. พันเอก ยงยุทธ ขันทวี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
34. พันเอก พรชัย นพรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
35. พันเอก กฤษณะ ภู่ทอง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39

36. พันเอก อาสาฬหะ พูลสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310
37. พันเอก ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46
38. พันเอก วิชัย เงาะจันทรา เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1
39. พันเอก สุรยุทธ รัตนจารุ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2
40. พันเอก เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
41. พันเอก สิริพล ชินบุตร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
42. พันเอก ฉกาจ ขันตี เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
43. พันเอก อาวุธ พุทธอำนวย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
44. พันเอก สมพร ด่อนสิงหะ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก
45. พันเอก เรืองศักดิ์ แก่นกำจร เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
46. พันเอก สนอง แน่งอนงค์ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
47. พันเอก สันติพงษ์ มั่นคงดี เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

พร้อมพระราชทานยศ พลโท (พล.ท.) และพลตรี (พล.ต.) ตามลำดับ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป
 

ที่มา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายทหารล่าสุด 1

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล