'เฉลิมชัย' พร้อมรับมือ 'อภิปรายไม่ไว้วางใจ' โชว์ผลงาน 'กระทรวงเกษตรฯ' คว้าแชมป์ความโปร่งใส จาก 'ปปช.'

'เฉลิมชัย' พร้อมรับมือ 'อภิปรายไม่ไว้วางใจ' โชว์ผลงาน 'กระทรวงเกษตรฯ' คว้าแชมป์ความโปร่งใส จาก 'ปปช.'

“รัฐมนตรเฉลิมชัย” พร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจตอบได้ทุกประเด็นหลังโชว์ผลงานปฎิรูปกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์คว้าแชมป์ คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ของ ปปช. 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววันนี้ถึงการ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลตามครรลองเสียงข้างมากข้างน้อยของระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของตนพร้อมชี้แจงทุกประเด็นทั้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่มีการกล่าวหาหรือมีการตั้งข้อสงสัย เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ประกอบดุลยพินิจในการลงมติ 

ตนเชื่อว่าผลงานคือคำตอบที่ดีที่สุดโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการ ... และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ซึ่งได้กำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่า หน่วยงานทั้ง 23 หน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตและสหกรณ์มีค่า ITA อยู่ในระดับ A โดยมีคะแนนภาพรวมทั้งสิ้น 92.67 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยการประเมินภาพรวมทั่วประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 81.25 คะแนน

ยิ่งกว่านั้นกระทรวงเกษตรฯ ยังคว้าอับดับที่ 1 ของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประเภทที่5 (กองทุนและหน่วยงานของรัฐอื่น ) ในระดับ AA มากถึง 3 หน่วยงานได้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 98.52% ตามด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 97.22 % และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 96.1%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อไปว่า ความก้าวหน้าพัฒนาของ23หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการปฏิรูป2มิติคือการปฏิรูปการบริหารราชการและการปฏิรูปการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปซึ่งเป็นคานงัดสร้างจุดเปลี่ยนได้แก่ 

1.ยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิต

2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0

3. ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety- Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)

4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบรู ณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัย

5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผลคะแนนทั้ง 23 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ มีดังนี้ 

1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร 98.52 คะแนน ระดับ AA

2. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 97.22 คะแนน ระดับ AA

3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 96.17 คะแนน ระดับ AA4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 94.71 คะแนน ระดับ A

5. การยางแห่งประเทศไทย 94.58 คะแนน ระดับ A

6. กรมพัฒนาที่ดิน 94.47 คะแนน ระดับ A

7. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93.86 คะแนน ระดับ A

8. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 93.80 คะแนน ระดับ A

9. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 93.14 คะแนน ระดับ A

10. กรมชลประทาน 93.11 คะแนน ระดับ A

11. สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 93.00 คะแนน ระดับ A

12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 92.69 คะแนน ระดับ A

13. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 92.62 คะแนน ระดับ A

14. องค์การสะพานปลา 92.29 คะแนน ระดับ A

15. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 92.22 คะแนน 

16. กรมวิชาการเกษตร 92.07 คะแนน ระดับ A

17. กรมปศุสัตว์ 91.81 คะแนน ระดับ A

18. กรมส่งเสริมการเกษตร 90.60 คะแนน ระดับ A

19. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 90.22 ระดับ A

20. กรมประมง 90.21 คะแนน ระดับ A

21. กรมหม่อนไหม 89.09 คะแนน ระดับ A

22. กรมการข้าว 88.07 คะแนน ระดับ A

23. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 87.02 คะแนน ระดับ

คณะกรรมการ ... และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินITA 8,300 หน่วยงาน มีประชาชนเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,331,588 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 471,794 ราย และผู้รับบริการภาครัฐ 859,794 ราย

ซึ่งเป็นการประเมินที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งต้องได้คะแนน85%ขึ้นไป 4,146 หน่วยงาน คิดเป็น 49.95%

ทั้งนี้ การให้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงานนั้น สามารถแบ่งเป็นเกรดต่าง ได้ดังนี้ เกรด AA 95-100 คะแนน / เกรด A 85-94.99 คะแนน / เกรด B 75-84.99 คะแนน / เกรด C 65-74.99 คะแนน / เกรด D 55-64.99 คะแนน / เกรด F 0-54.99 คะแนน   โดยหน่วยงานที่ได้รับการประเมินแบ่งเป็น 8 ประเภท มีคะแนนเต็ม 100 คะแนได้แก่

1. ประเภทหน่วยงานธุรการขององค์การศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา

2. ประเภทส่วนราชการระดับกรม

3. ประเภทรัฐวิสาหกิจ

4. องค์การมหาชน

5. กองทุนและหน่วยงานของรัฐ

6. สถาบันอุดมศึกษา

7. จังหวัด (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด)

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ