ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1900-2050 บาท/100กก.

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1900-2050 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                   ชนิดข้าว                             บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                              -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                     -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)              2100-2200

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)         1900-2050

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                           1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                     1300-1350

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

  (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                      1770-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                        1200

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                      -

ข้าวขาว 5%                                           1180-1190

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                  1020-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         880-920

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                       9.15-9.25

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

163005573264