ส.อ.ท. กลุ่มเด็นโซ่ และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมมือกันผลักดัน โครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

ส.อ.ท. กลุ่มเด็นโซ่ และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมมือกันผลักดัน โครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

ส.อ.ท. กลุ่มเด็นโซ่ และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมมือกันผลักดัน โครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

คณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส...) บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอ.เอ.เอ. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (กลุ่มเด็นโซ่) และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (ม..ช) ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในโครงการนำร่อง การซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.. 2564
 
           คุณกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นสักขีพยานกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมคณะทำงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ ส.อ.ท. กลุ่มเด็นโซ่ และมูลนิธิ ที่ได้แสดงเจตจำนงร่วมมือผลักดันโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียวเพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น กลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป

            คณะทำงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และสมาชิกของ ส..ท ให้ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเด็นโซ่เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีสำนักงานด้านการวิจัย การผลิตและการขาย รวม 200 แห่งทั่วโลกซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 35 ประเทศ ซึ่งกลุ่มเด็นโซ่มีเป้าหมายที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ภายในปี 2035 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตภายในโรงงานของกลุ่มเด็นโซ่ ทั้งนี้กลุ่มเด็นโซ่ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ส.อ.ท.อีกด้วย

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

ทั้ง 3 องค์กรจึงได้แสดงเจตจำนงร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนสีเขียว เพื่อรองรับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก โดย ส.อ.ท.หวังให้กลุ่มเด็นโซ่เป็นโครงการต้นแบบ (showcase) เพื่อให้สภาอุตสาหกรรมฯสามารถนำโครงการต้นแบบไปใช้และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป