ปลูกสมุนไพรในพื้นที่พัฒนาศก.ใหม่

ปลูกสมุนไพรในพื้นที่พัฒนาศก.ใหม่

ความต้องการใช้พืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรคมีมากขึ้น โดยเฉพาะการที่พืชสมุนไพรบางชนิดรักษาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรในเขตพัฒนาพิเศษพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ความต้องการใช้พืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรคมีมากขึ้น โดยเฉพาะการที่พืชสมุนไพรบางชนิดรักษาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรในเขตพัฒนาพิเศษพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในอีอีซีเมื่อเร็วๆนี้

การปลูกพืชแบบเดิมสู่พืชที่มีอนาคตสูงและเริ่มพืช 2 ชนิด ได้แก่1.กัญชงและกัญชาซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษา มีความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นหลักการของแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีซีซี คือ การทำการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการปรับการทำธุรกิจให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด การวางรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม

2.ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่ในปัจจุบันประเทศไทยใช้เป็นยารักษาโรคโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การรับรองแล้ว ว่ามีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ในปริมาณที่พอเพียงสำหรับรักษาโรค