'โคลเวอร์ เพาเวอร์' เคาะราคาขายไอพีโอ 3.90บาท เปิดจอง25-27 ส.ค.

'โคลเวอร์ เพาเวอร์' เคาะราคาขายไอพีโอ 3.90บาท เปิดจอง25-27 ส.ค.

"โคลเวอร์ เพาเวอร์" เคาะราคาขายไอพีโอ 3.90 บาท มีค่าP/E 32.5 เท่า เตรียมเปิดจอง 320 ล้านหุ้น วันที่ 25-27 ส.ค.นี้ หวังนำเงิน 1.24 พันล้าน ขยายธุรกิจทั้งใน-ต่างประเทศ ชำระคืนหนี้ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เข้าเทรดในSET

รายงานข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) ที่ 3.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) เท่ากับ 32.5 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ (ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)


ทั้งนี้จะเสนอขายหุ้นจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัยพ์ที่จัดจำหน่ายหุ้น จำนวน 240 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวนไม่เกิน 48 ล้าน หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน32 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 25-27 ส.ค2564

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 1,248 ล้านบาท จะนำไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ คาดใช้เงิน 110 ล้านบาท ภายในปี 2564

ใช้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 450 ล้านบาท ภายในปี 2564-2566 และใช้พัฒนาโครงการ และหรือเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ มูลค่า 180 ล้านบาท ภายในปี2564-2566


รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมกรรมการ 330 ล้านบาทภายในปี 2564 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 125 ล้านบาท ภายในปี2564-2565

สำหรับเป้าหมายในปี 2564 - 2566 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งประเทศไทยและประเทศที่กำลังเติบโตด้านอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เน้นลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับงานด้านวิศวกรรม Valued EPC แบบครบวงจร ในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานสะอาด ได้แก่ แสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าชธรรมชาติ เป็นต้น