สธ.คัดเลือก 'นักการสาธารณสุขดีเด่น' เข้ารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2564

สธ.คัดเลือก 'นักการสาธารณสุขดีเด่น' เข้ารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2564

สธ.ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และม.นเรศวร คัดเลือก'นักการสาธารณสุขดีเด่น'ที่มีผลงานทำคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขไทย เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และมหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเลือก นักการสาธารณสุขดีเด่น

5 ประเภท ได้แก่ นักบริหาร นักบริการ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มีผลงานในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

  • คัดเลือก 'นักการสาธารณสุขดีเด่น' รางวัลชัยนาทนเรนทร

ยกย่องเชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นักการสาธารณสุขดีเด่น จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

สำหรับการคัดเลือก นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีประวัติการทำงานด้านสาธารณสุข

  • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับคัดเลือก ถึง 31 ส.ค.2564

มีผลงานดีเด่นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสาธารณสุขที่มุ่งเน้นงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในระดับชาติอย่างทุ่มเทและเสียสละเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ปี

ในด้านบริหาร หรือบริการ หรือวิชาการ ที่ก่อให้เกิดการสาธารณสุขที่ดี ส่งผลต่อการมีคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชนใระดับชาติ รวมถึง ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข และสื่อมวลชน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดและใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ http://bie.moph.go.th หรือสแกน QR code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564