'257:189' สภาฯ เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.งบฯ65 - 'สุพัฒนพงษ์' ขอบคุณส.ส.ผ่านพิจารณาให้

'257:189' สภาฯ เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.งบฯ65 - 'สุพัฒนพงษ์'  ขอบคุณส.ส.ผ่านพิจารณาให้

สภาฯ ใช้เวลา 52 ชั่วโมง ตลอด4วัน ผ่านพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ65 พร้อมลงมติเห็นชอบแล้ว ก่อนส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

       ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระสอง ต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ว่า ในช่วงท้ายของการพิจารณานั้น มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานที่ประชุม สามารถผ่านไปอย่างรวดเร็ว  โดยทุกมาตรานั้นคะแนนเห็นชอบเป็นไปตามการพิจารณาของกรรมาธิการฯ 
       จากนั้นเวลา 01.10 น. ที่ประชุม ได้ลงมติวาระสามว่าจะเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่กรรมาธิการฯ เสนอหรือไม่ โดยผลการลงคะแนน เสียงข้างมาก  257 คะแนนเห็นด้วย ต่อ 189 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน  1 เสียง
162957538745
        ต่อมานายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณสภาฯ พร้อมระบุว่า สำหรับข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากนี้รัฐบาลขอขอบคุณกมธ.ทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาความร่วมมือในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างเต็มที่จนสำเร็จ  
           "รัฐบาลจะนำร่างพ.ร.บ.นี้ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการและงบประมาณที่ได้รับให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ รัฐบาลจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจากกำกับดูแลการใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประเทศตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาฯ” นายสุพัฒนพงษ์  กล่าว
162957542477

        จากนั้นนายชวนได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯที่อยู่ร่วมการประชุมในครั้งนี้ และสั่งปิดการประชุมในเวลา 01.21 น. วันที่ 22 สิงหาคม

         ทั้งนี้สภาฯ รวมใช้เวลาการพิจารณาตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม  นานกว่า 52  ชั่วโมง  ซึ่งเกินกว่ากรอบที่ตกลงไว้ ที่ 32 ชั่วโมง   ถึง 20 ชั่วโมง สำหรับขั้นตอนต่อไปทางสภาฯจะส่งให้กับวุฒิสภาพิจารณาต่อไป.