เปิด! ทีโออาร์ 'ATK' สปสช.-อภ. ใครล็อกสเปก!?

เปิด! ทีโออาร์ 'ATK' สปสช.-อภ. ใครล็อกสเปก!?

เปรียบเทียบรายละเอียด ข้อกำหนดการจัดซื้อ หรือ TOR สำหรับ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือ "ATK" จากองค์การเภสัชกรรม (อย.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อ่านเงื่อนไขสำคัญในรายละเอียดการซื้อขาย ใครกันแน่ที่ล็อกสเปก

กลายเป็นประเด็นที่สังคมต่างจับตาโดยเฉพาะการล็อกสเปกที่กลายเป็นทั้งคำถาม และความสงสัย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนเปิดดูรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อ (TOR) ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK ขององค์การเภสัชกรรม (อย.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ว่ามีอะไรที่เหมือน และแตกต่างกัน

162886820862

TOR ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการจัดซื้อ ATK หรือ TOR ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่น่าสนใจมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว
- ต้องเป็นผู้ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การเภสัชกรรม วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

- เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test) แบบรวดเร็ว
- ชุดตรวจใช้หลักการ Chromatographic immunoassay
- สามารถใช้ตัวอย่างตรวจเป็น Nasal / Nasopharyngeal swab
- สามารถอ่านผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบในระยะเวลา 15-30 นาที
- ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ
- ชุดตรวจเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเชลเซียส
- ชุดตรวจให้ความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 และความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
- ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WHO
- ชุดตรวจต้องมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับประเทศและระดับสากล

162887333675

เงื่อนไขการส่งมอบและเงื่อนไขอื่นๆ

กำหนดส่งมอบ
งวดที่ 1 จำนวน 3,000,000 ซุด ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564
งวดที่ 2 จำนวน 3,000,000 ชุด ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
งวดที่ 3 จำนวน 2,500,000 ซุด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร/หน่วยบริการตามที่สปสช.กำหนด

ราคา ต้องไม่เกิน 120 บาท/ชุด รวมค่าขนส่งจากบริษัทถึงสถานที่ส่งมอบ

การแลกเปลี่ยนสินค้า ผู้จำหน่ายยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าก่อนหมดอายุ 6 เดือน หรือเสื่อมสภาพก่อนกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

กรณีส่งมอบล่าช้า เกินกำหนดหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

162887071926

ทีโออาร์ ' ATK' สปสช.-อภ. ใครล็อกสเปก!?

TOR ของ องค์การเภสัชกรรม

ขณะที่ ข้อกำหนดการจัดซื้อ ATK หรือ TOR ของ องค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. ระบุรายละเอียดที่เปรียบเทียบกัน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ต้องไม่เป็นผู้ด้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การเภสัชกรรม ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

- เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test)
- ชุดตรวจใช้หลักการ Chromatographic immunoassay
- สามารถใช้ตัวอย่างตรวจเป็น Nasal swab หรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 ข้อ10
- สามารถอ่านผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบ ภายในระยะเวลา 30 นาที
- ชุดตรวจเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเชียส
- มีรายงานจากโรงเรียนแพทย์ประเทศไทย โดยชุดตรวจให้ความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
- ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เงื่อนไขการส่งมอบและเงื่อนไขอื่นๆ

กำหนดส่งมอบ: จำนวน 8,500,000 SET ภายใน 14 วันหลังจากวันลงนามในสัญญา

บรรจุภัณฑ์ชุดตรวจ ให้มีสติ๊กเกอร์ "ห้ามจำหน่าย " สำหรับติดหน้ากล่องผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ ในขนาดที่เห็นได้ชัดเจน และเอกสารแนะนำวิธีใช้ชุดตรวจเป็นกาษาไทย ตามที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนด

สถานที่ส่งมอบ: ณ คลังสินค้าของบริษัทผู้จำหน่าย หลังจากตรวจรับสินค้าแล้ว บริษัทเป็นผู้จัดเก็บและ กระจายสินค้าให้หน่วยบริการประมาณ 1,000 แห่ง ทั่วประเทศในโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การแลกเปลี่ยนสินค้า ผู้จำหน่ายยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าก่อนหมดอายุ 6 เดือนหรือเสื่อมสภาพก่อนกำหนด

องค์การเภสัชกรรมชำระเงินภายใน 45 วันหลังจากได้รับสินค้าถูกต้องตามข้อกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

กรณีส่งมอบล่าช้า เกินกำหนดหรือส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ

162887345869