การเงิน

ก.ล.ต.ยกเว้นยื่น filing กรณีขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิมฯ

ก.ล.ต. ยกเว้นการยื่นขออนุญาตและยื่นแบบ filing กรณีขายหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ติดข้อจำกัดของกฎหมายต่างประเทศหรือเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ

ก.ล.ต. ปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพและหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ติดข้อจำกัดของกฎหมายต่างประเทศ* หรือต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (filing) ก่อนการเสนอขาย รวมทั้งลดรายการข้อมูลในรายงานผลการขายหลักทรัพย์ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ภาคธุรกิจ ตามโครงการ Regulatory Guillotine โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและการยื่นแบบ filing สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพโดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่ไม่ติดข้อจำกัดของกฎหมายต่างประเทศ* หรือโดยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลเห็นชอบ

กำหนดให้ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปและได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนดเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน รวมทั้งลดรายการข้อมูลในรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing ให้เหลือเท่าที่จำเป็นในการกำกับดูแลการเสนอขาย เช่น วันที่ขาย ลักษณะหลักทรัพย์ ลักษณะผู้ลงทุน จำนวนและมูลค่าที่เสนอขายและขายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวแก่ภาคธุรกิจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นแก่ภาคธุรกิจ (Regulatory Guillotine) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน