ข่าวในพระราชสำนัก

พระเมตตา ‘ในหลวง’ เพื่อปวงประชาฟันฝ่าโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19

162737905073

162737919437

ในการนี้ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ทัณฑสถาน เรือนจำต่าง ๆ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศไทย อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม  

162737919971

162737914259

162737914870

น้ำพระราชหฤทัยนี้ ยังแผ่ไพศาลไปถึงราษฎรต่างประเทศ ดังปรากฏในพระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดพายุไซโคลนเตาะแต่ (Tauktae) พัดเข้ารัฐทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย และพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ใจความตอนหนึ่งว่า 

162737932025

162737933254

"การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งกำลังส่งผลร้ายแรงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงไม่ปรากฏว่าจะบรรเทาลงแต่อย่างใด ประเทศไทยจะมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวอินเดีย ทั้งมีความยินดีที่ได้มีส่วนบ้างในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศอินเดีย เราเชื่อว่า ประชาคมระหว่างประเทศซึ่งร่วมมือกันด้วยความประสานสอดคล้องจะสามารถต่อสู้และควบคุมสถานการณ์อันร้ายแรงนี้ได้อย่างแน่นอน ทั้งจะสามารถนำความเป็นปรกติสุขคืนกลับมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายได้ในที่สุด ในอนาคตอันใกล้นี้"  

162737928044

พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนแก่ชาวอินเดีย 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สาธารณรัฐอินเดีย

162737929021

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทาน ไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ ทั้งนี้ กองทัพอากาศดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ไปยังสาธารณรัฐอินเดีย เป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสาธารณรัฐอินเดีย  

พระราชทานเครื่องมือแพทย์ช่วยชาวเนปาล

เนปาล เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของช่วยเหลือชาวเนปาลในภาวะวิกฤตนี้ 

162737966856

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาลที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาล โดยส่งมอบแก่ นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

162737924491

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น พร้อมสิ่งของพระราชทานต่าง ๆ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สำหรับมอบแก่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อนำไปใช้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วย และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากป้องกันใบหน้า ชุดตรวจแอนติเจน เครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายแบบจับปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิทัล เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูงถุงมือยาง และเครื่องผลิตออกซิเจนอัตโนมัติ 

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือชาวไทยในเนปาลให้กับวัดไทยลุมพินี ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอรูปันเดฮี แคว้นลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานชุดป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขเนปาลอีกด้วย

162737925144