แจ้ง! ศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการวัฒนธรรม 13 จังหวัด 'พื้นที่สีแดงเข้ม' รีบขึ้นทะเบียน ม.40

แจ้ง! ศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการวัฒนธรรม 13 จังหวัด 'พื้นที่สีแดงเข้ม' รีบขึ้นทะเบียน ม.40

วธ.เร่งแจ้งให้ศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการวัฒนธรรม 13 จังหวัด "พื้นที่สีแดงเข้ม" ขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ประกันสังคม ม.40" รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 และวันที่ 20 ก.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) โดยได้มีมาตรการการ “เยียวยา” และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือ “พื้นที่สีแดงเข้ม” ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกประกาศ “ล็อกดาวน์” ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.จนถึง 2 ส.ค.2564 รวม 13 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการ “เยียวยา” ให้แก่ “ผู้ประกันตน” มาตรา 33 และ 39 และมาตรา 40 ซึ่งในส่วนของมาตรา 40 นั้นรัฐบาลจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีอายุ 15-65 ปี โดยสามารถเลือกจ่ายเงินสมทบ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ทั้งการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้

 • เงินสมทบที่ต้องจ่ายทุกเดือน 

ทางเลือก 1 : 70 บาท/เดือน (ช่วงเดือน .. 64-.. 65 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท )
ทางเลือก 2 : 100 บาท/เดือน (ช่วงเดือน .. 64-.. 65 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท)
ทางเลือก 3 : 300 บาท/เดือน (ช่วงเดือน .. 64-.. 65 ลดเงินสมทบเหลือ 80 บาท )

 • สิทธิการคุ้มครอง 

- ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

- ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

- ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร 

- ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

- สมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 

- สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

- เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

- เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

162687750656

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการ "เยียวยา" ให้แก่ "ผู้ประกันตนมาตรา 40"  มี 9 กิจการ ซึ่งมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม

กิจการประเภทกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ได้แก่

 • กิจกรรมการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
 • ความบันเทิง
 • การแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและนันทนาการ
 • พิพิธภัณฑ์
 • หอสมุด
 • การดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม อาทิ 

 • ศิลปินลิเก
 • หมอลำ
 • ลำตัด
 • โนรา
 • ช่างฟ้อน
 • สะล้อ
 • ซอและซึง

ศิลปินที่เป็นช่างฝีมือด้านศิลปหัตถกรรม เช่น

 • การทอผ้า
 • จักสานแกะสลักไม้
 • เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม

ดังนั้น วธ.จึงได้มอบหมายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) 13 จังหวัดใน "พื้นที่สีแดงเข้ม" เร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในทุกกลุ่มอาชีพที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าเป็น "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ภายในวัน เวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยา และช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลต่อไป

162687750531