IT & gadget

"เอไอเอส"จ่ายเช็คค่าคลื่น 900 กว่า 8,000 ล้านบาท

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 6 ยืนยันพร้อมนำดิจิทัลฟื้นฟูประเทศ นำพาทุกภาคส่วนก้าวข้ามความท้าทาย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  ในมูลค่ารวม 75,654 ล้านบาท เป็นตัวแทนชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  งวดที่ 6 จำนวน 8,094,978,000 บาท (แปดพันเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดินในการพัฒนาประเทศต่อไป

นายสมชัย กล่าวว่า “นอกจากการชำระค่าคลื่นความถี่ตรงตามกำหนดเวลาแล้ว เรายังมุ่งมั่นนำคลื่นความถี่ทุกย่านที่ประมูลไปในช่วงที่ผ่านมาและถือเป็นทรัพยากรการสื่อสารของชาติ มาสร้างประโยชน์เพื่อเสริมขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการต่างๆต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างสิ้นเชิง  ที่สำคัญคือ นำ  5G  เข้าไปสนับสนุนภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย”  ในการทำงานของภาคสาธารณสุข เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในทุกมิติ อันจะทำให้ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ 895 - 905 MHz / 940 - 950 MHz เมื่อปี 2559 ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 6 จำนวน 8,094.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 7-10 จำนวน 32,379.91 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มาชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 1-5 แล้ว เป็นเงินจำนวน 40,474.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และสำนักงาน กสทช. ก็ได้นำส่งเงินดังกล่าวส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว  

  162640626544