'เยียวยาล็อคดาวน์' ประกันสังคม 'ม.33 39 40' และ 'อาชีพอิสระ' ได้ 'เงินเยียวยา' เท่าไรบ้าง ?

'เยียวยาล็อคดาวน์' ประกันสังคม 'ม.33 39 40' และ 'อาชีพอิสระ' ได้ 'เงินเยียวยา' เท่าไรบ้าง ?

เช็ค "เยียวยาล็อคดาวน์" กลุ่ม "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ได้ "เงินเยียวยา" แรงงานงาน 9 อาชีพ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม เสี่ยง "โควิด-19"

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคาะ "มาตรการเยียวยา" สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ "ล็อคดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด 9 อาชีพ เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ประกันตนที่มีนายจ้าง อย่าง ม.33 กลุ่มผู้ประกันตนเอง ม.39 ม.40 และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินเยียวยาแตกต่างกันออกไป ตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวในการรับสิทธิ์การเยียวยา ดังนี้

  •  ผู้ที่จะได้รับเงิน "เยียวยาล็อคดาวน์" ใครบ้าง ? 

ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากการล็อกดาวน์ในครั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติ คือ

1. เป็นผู้ที่อยู่ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่

1.1 กรุงเทพมหานคร 

1.2 นครปฐม 

1.3 นนทบุรี 

1.4 ปทุมธานี

1.5 สมุทรปราการ 

1.6 สมุทรสาคร 

1.7 นราธิวาส 

1.8  ปัตตานี 

1.9 ยะลา

1.10 สงขลา

2. ประกอบอาชีพที่อยู่ในเงื่อนไข 9 อาชีพ ดังนี้

2.1 ก่อสร้าง

2.2 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

2.3 ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

2.4 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

2.5 ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

2.6 ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2.7 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

2.8 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

2.9 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

3. เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40 

สำหรับการเยียวยาในครั้งนี้ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อ 1 และ 2 ในข้างต้นแล้ว จะต้องเป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมด้วย โดยผู้ประกันตนมาตราแต่ละมาตราจะได้รับการเยียวยาที่แตกต่างกันออกไป โดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมคุณสมบัติของผู้ประกันตนแต่ละมาตราพร้อมเงินเยียวยาที่จะได้รับไว้ ดังนี้

162617333380

  •  อัตราเงินเยียวยาที่ผู้ประกันตน มาตราต่างๆ จะได้รับ 

- กลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500 บาท) รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการ จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน

- กลุ่มประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 

สำหรับผู้ประกันตน .39 และ .40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

กลุ่มอาชีพอิสระ

นอกจากนี้สำหรับกลุ่ม "อาชีพอิสระ" ที่ไม่ได้อยู่ใน "ประกันสังคม" มาตราใดเลย ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา โดยจะต้องเตรียมการ หลักฐานยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ภายในกรกฎาคม 2564 เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

ที่มา: มติ ครม. 13 ก.ค. 64