การเมือง

'นิด้าโพล' ชี้ ชัชชาติ-จักรทิพย์-อัศวิน ตัวเต็ง 'ผู้ว่าฯ กทม.'

"นิด้าโพล" สำรวจความเห็น คนกรุงเทพฯ ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม." แต่ยอมรับ ชัชชาติ จักรทิพย์ และอัศวิน มีคะแนนนิยม 3 ชื่อแรก ก่อนจะให้ความสนใจกับผู้สมัครจากพรรคการเมือง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจนิด้าโพลเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 27.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 2 ร้อยละ 26.16 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 3 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

อันดับ 4 ร้อยละ 9.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 4.87 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 3.58 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 7 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 9 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 11 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

และร้อยละ 3.19 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย นายชวน หลีกภัย นายจำลอง ศรีเมือง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนลดลง

ขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

'นิด้าโพล' ชี้ ชัชชาติ-จักรทิพย์-อัศวิน ตัวเต็ง 'ผู้ว่าฯ กทม.'

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด นิด้าโพล พบว่า

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.76 ระบุว่า ปัญหาการจราจร

รองลงมา ร้อยละ 36.88 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข

ร้อยละ 35.59 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

ร้อยละ 24.41 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม

ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย

ร้อยละ 16.88 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด

ร้อยละ 16.12 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด

ร้อยละ 13.16 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ

ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย และปัญหาการศึกษา ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน

ร้อยละ 1.67 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาหมาเเมวจรจัด และปัญหาการจัดสรร ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด

และร้อยละ 0.68 ระบุว่า เฉยๆ /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ