ประกาศราชกิจจาฯ ปูทาง 'ศบค.' เปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวรองรับ นทท.ต่างชาติ

ประกาศราชกิจจาฯ ปูทาง 'ศบค.' เปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวรองรับ นทท.ต่างชาติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ปูทาง “ศบค.” เปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ระบุว่า 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น 

โดยที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการเปิดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการในภาค ธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

ในการนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการกําหนด มาตรการรองรับและบูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดําเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การกําหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (12) ของข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

“(12) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นจังหวัดนําร่อง ด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล” 

162498744782  

ข้อ 2 มาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การกําหนดพื้นที่ จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันโรค สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม : มาตรการเปิดประเทศฉบับเต็ม ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เริ่ม 1 ก.ค.64  

162498759837