ยืดระยะเวลา 'โคกหนองนา โมเดล' อีก 2 เดือน หลังพบติดขัดหลายปัญหา

ยืดระยะเวลา 'โคกหนองนา โมเดล' อีก 2 เดือน หลังพบติดขัดหลายปัญหา
24 มิถุนายน 2564
2,345

คกก.กลั่นกรองเงินกู้ ขยายเวลาให้กรมพัฒนาชุมชน เดินหน้า “โคกหนองนา โมเดล” วงเงิน 4.7 พันล้านบาท หลังแจงได้เงินช้า 2 เดือน เหตุเจอปัญหาโควิดระบาด

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เสนอที่ประชุม ครม. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 4,787 ล้านบาท เป็นครั้งที่ 2 หลังจาก พช. รายการว่า การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพราะได้รับการจัดสรรเงินล่าช้ากว่าแผน 2 เดือน และยังพบปัญหาในระหว่างทำโครงการอีกด้วย

สำหรับปัญหาที่พบ มีทั้งกรณีการเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทบต่อบางกิจกรรมของโครงการ โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่จัดขึ้นไม่ได้ อีกทั้งยังเจอเกษตรกรขอถอนตัวไม่ร่วมโครงการ เพราะมีปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ความไม่พร้อมของพื้นที่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้ว และไม่ต้องการเสียพื้นที่ 

ขณะที่บางรายไม่ยอมให้ใช้ที่ดิน ไม่ยอมให้ขุดสระเพราะไม่ต้องการเสียพื้นที่ ส่งผลให้มีการขอคืนพื้นที่เป้าหมาย และจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายของโครงการ  และบางพื้นที่ไม่สามารถใช้แบบมาตรฐานโคก หนอง นาโมเดลได้ ต้องปรับรูปแบบแปลงใหม่ให้เหมาะกับที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ จึงได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่โดยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ซึ่ง พช. ยืนยันว่า พื้นที่สำรองทดแทนพื้นที่ที่ถอนตัวมีเพียงพอ โดยเกษตรกรถอนตัว 2,785 ราย พื้นที่สำรองทดแทน 11,758 ราย และสามารถดำเนินการได้จริงโดยไม่ติดเงื่อนไขใด และยังคงดำเนินการอยู่ภายในพื้นที่ 3,246 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลที่เป็นเป้าหมายของ พช.ส่วนการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ กรณีที่พื้นที่เป้าหมายถอนตัว พช. จะยกเลิกข้อตกลงการจ้าง เพื่อนำไปใช้จ้างงานในพื้นที่ทดแทน ซึ่ง พช. ต้องคำนึงถึงการกระจายพื้นที่ไม่ให้เกิดการกระจุกตัว และเร่งดำเนินการในพื้นที่สำรองทดแทน โดยเร็ว เพื่อให้โครงการเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.64

พร้อมกันนี้ ยังเปลี่ยนแปลงปริมาตรดินขุด จากที่กำหนดปริมาตรดินขุดของพื้นที่แต่ละขนาดอย่างชัดเจนเป็นไม่เกินปริมาตรดินขุดที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเหมาะสมกับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ โดย พช. ได้ให้ข้อมูลว่า ปริมาตรดินขุดจริงของพื้นที่ที่ขุดไปแล้ว ไม่ตรงตามปริมาตรดินขุดและจำนวนเงินจัดสรรที่กำหนดไว้ เนื่องจาก พื้นที่มีแหล่งน้ำ อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ มีภูมิสังคมแตกต่าง และพื้นที่มีการใช้ประโยชน์เดิมอยู่แล้ว จึงไม่สามารถขุดได้ตามปริมาณดินขุดที่กำหนดไว้ซึ่ง พช. ยืนยันการดำเนินการยังคงทำให้มีน้ำใช้ และจะเบิกจ่ายตามปริมาณดินที่ขุดได้จริงโดยไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรไปก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ยังให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปจากเดิมสิ้นสุดเดือน ก.ย.64 เป็น ธ.ค.64 ซึ่งเป็นการปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์โควิด โดย พช.ต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามกรอบเวลา คือต้องผูกพันสัญญาให้เสร็จภายใน 30 ก.ย.64 และเบิกจ่ายเงินกู้ให้เสร็จใน 31ธ.ค.64 ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้น ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง