ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่ม 'ฟ้าทะลายโจร' ในบัญชียาหลัก รักษา 'โควิด-19'

ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่ม 'ฟ้าทะลายโจร' ในบัญชียาหลัก รักษา 'โควิด-19'

ราชกิจจาฯ ประกาศ เพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 รักษาผู้ป่วยโรค "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ

ส่งผลให้ประเทศไทย สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลัก รักษาผู้ป่วยโรค "โควิด-19" ดังนี้

162294136697

162294136663

162294136734

1622941367100

ที่มา: ratchakitcha