เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)

เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)
10 มิถุนายน 2564
38,956

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64) พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิต้องทำอย่างไรบ้าง?

เกาะติดโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยเหลือให้กับเด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน 

โดยมาตรการนี้มีกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไว้ชัดเจน ว่าในส่วนของผู้ปกครอง จะต้อมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ รวมถึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกิดด้วย 

ขณะเดียวกันมีการกำหนดคุณสมบติของเด็กแรกเกิด ว่าจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงอายุ 6 ปี โดยจะต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

162262503748

ทั้งนี้โครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีการกำหนช่วงเวลาการจ่ายเงินอย่างชัดเจน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 กำหนดไว้วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะต้องไปลงะทะเบียนกับหน่วยงานใกล้บ้าน ได้แก่ 

- กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
- ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 

ซึ่งมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน 8 อย่าง ได้แก่

1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิร หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

7.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

8.สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิได้โดย คลิกที่นี่ และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4.กดค้นหาข้อมูล

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง