ส่องประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองแพ้วัคซีน!

ส่องประกันโควิด เพิ่มความคุ้มครองแพ้วัคซีน!

สามารถคุ้มครองได้ทั้งโควิด-19 และการแพ้วัคซีน

หลังจากมีกระแสข่าวการแพ้วัคซีนโควิด-19 หลังฉีดเป็นจำนวนมาก ประกันหลายๆ เจ้าจึงได้เพิ่มความคุ้มครองสำหรับกรณีแพ้วัคซีนเข้ามา ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ควรมีไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยตรง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงได้รวบรวมข้อมูลสำหรับ ประกันภัยโควิด-19 และประกันแพ้วัคซีนโควิด ที่มีความคุ้มครองถึง 2 ชั้น *1 คนสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโควิด-19

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ประกันชีวิต) หรือภาวะโคม่าหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (ประกันวินาศภัย) เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึงการสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยเพื่อพยุงชีพ
  • ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก แต่ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทาง ที่ผิด (Drug abuse)
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ผลประโยชน์การได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือที่เรียกกันว่า เจอ จ่าย จบ
 • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโควิด-19 ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ระบุชดเชยไว้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • บางบริษัทได้มีการพัฒนาความคุ้มครองที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการว่าจ้างบริษัทบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
 • ค่าใช้จ่ายตรวจหาโควิด-19 ของบุคคลในครอบครัว ของบุคคลในครอบครัว หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่าเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ แต่หากได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดเท่านั้น
 • เพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมถึงการแพ้วัคซีนโควิด-19

ประกันกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

162157017433

สินทรัพย์ประกันภัย

เจอจ่ายจบ เบี้ยประกันต่อปี 499 บาท

 • ผลประโยชน์กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีตรวจเจอติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก 100,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 150,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000

สมัครเลย!!

162157000698

อาคเนย์ประกันภัย

เจอจ่ายรักษา + ชดเชย เบี้ยประกันต่อปี 799 บาท 

 • ครอบคลุมการรักษากรณีแพ้วัคซีนสูงสุด 50,000 บาท 
 • ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 กรณีตรวจเจอติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก 50,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 50,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(สูงสุด 15 วัน) 500 บาท

สมัครเลย!!

162157004389

ทิพยประกันภัย

ประกันภัยโควิดแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกัน 1,250 บาท 

 • ครอบคลุมการรักษากรณีแพ้วัคซีนสูงสุด 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี 100,000 บาท

สมัครเลย!!

162157008590

เอเชียประกันภัย

ค่ารักษา + โคม่า + ประกันชดเชย เบี้ยประกัน 1,850 บาท 

 • ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) หรืออันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 2,500 บาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 250,000 บาท

สมัครเลย!!

162157012256

ทั้งนี้ แผนประกันส่วนใหญ่จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้เอาประกันควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนทำประกันภัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงมากที่สุด

สำหรับผู้ที่มี “ประกันสุขภาพ” อยู่แล้ว ควรเช็คความคุ้มครองของประกันที่มีอยู่เดิมก่อน เนื่องจากหลายบริษัทประกันมีการเพิ่มความคุ้มครองโรค “โควิด-19” ให้อัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)

162157074262