ครม.เคาะลดจ่ายประกันสังคมเหลือ 2.5%

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) กระทรวงแรงงาน ชงครม.ปรับลดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนายจ้าง-ลูกจ้างบรรเทาผลโควิด คาดช่วยสภาพคล่องผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ คาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 โดยเฉพาะคลัสเตอร์ใหญ่ในเรือนจำทั่วประเทศ รวมถึงติดตามความคืบหน้าจากการปรับมาตรการผ่อนคลายตามระดับพื้นที่
โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น จะเสนอมติคณะกรรมการประกันสังคมที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือน มิ.ย.-ส.ค.64 ส่วนตั้งแต่งวดเดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไปให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. … โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือน มิ.ย.-ส.ค.64 ส่วนงวดเดือน ก.ย.64 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอก 3 โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ทั้งนี้ การลดเงินสมทบในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตน นายจ้าง จำนวน 485,113 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,164,384 คน และผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,832,500 คน สามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.64 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,163 ล้านบาท อันเป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้นและเป็นการรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างอีกด้วย