กองทุนหุ้นใหญ่ ‘M-FOCUS’ ลงทุนอะไรบ้าง 'ผลตอบแทน'สูงสุด ไตรมาส1/64

กองทุนหุ้นใหญ่ ‘M-FOCUS’ ลงทุนอะไรบ้าง 'ผลตอบแทน'สูงสุด ไตรมาส1/64
1 พฤษภาคม 2564
2,205

กองทุนหุ้นใหญ่ในช่วงไตรมาส 1/64 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 6-27% โดยกองทุน “M-FOCUS” โชว์ "ผลตอบแทน" สูงสุด 27.01% และยังครองแชมป์จนถึงปัจจุบันที่ 28.79% เปิดพอร์ตลงทุนพบถือหุ้นกสิกรไทยมากสุด 8.37% รองลงมา ซิงเกอร์ซิงเกอร์ 7.07%

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2563ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ “ตลาดหุ้นไทย” มีความผันผวนมากขึ้น ในขณะที่ ผู้ลงทุน จำเป็นต้องแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อทดแทนผลตอบแทนดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำติดดิน

แต่นักลงทุนหลายคนอาจ ไม่มีเวลาวิเคราะห์ ติดตาม หรือไม่มีความชำนาญเรื่องหุ้นมากนัก ดังนั้นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ คอยบริหารจัดการ อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเลือกหุ้นรายตัวเอง

โดย “หุ้นใหญ่” นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี เป็นอีกแนวทางที่จะตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินได้

หากพิจารณาในตลาดอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยช่วงไตรมาส 1 ปี 2564  ในส่วนของ  “กองทุนหุ้นใหญ่”   มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 21,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากสิ้นปี 2563 แต่ยังต่ำกว่าปี 2562 ที่ 250,000 ล้านบาท

ทางด้านผลตอบแทนการลงทุนในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้  “กองทุนหุ้นใหญ่” มีผลตอบแทนเฉลี่ย 12.4% และผลตอบแทนสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 27%-6% ตามลำดับ

 

 

 

 

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูล “กองทุนหุ้นใหญ่” ที่มีผลตอบแทนสูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนไทย ข้อมูลจากเว็บไซด์ มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)                  ณ 29 เม.ย.2564  คือ   “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้” หรือ “M-FOCUS มีผลตอบแทน (YTD) ที่ 28.79% ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 39.88%  สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 21.44% และ 25.01%  ราคาปิดที่ 14.17 บาทต่อหน่วย มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 81,723,809.03 บาท

เพิ่มขึ้น จาก ณ 31 มี.ค.2564  ข้อมูลจาก บลจ.เอ็มเอฟซี  พบว่า กองทุน “M-FOCUS”  มีผลตอบแทน (YTD) ที่ 27.01% ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 50.95 % สูงกว่าดัชนีชี้วัด ที่10.49% และ 45.31%  ราคาปิดที่ 13.97 บาทต่อหน่วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 86,410,598.28 บาท

การลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ของ “กองทุน M-F0CUS มีดังนี้

หลักทรัพย์ (หน่วย : %ของNAV)

  1. ธนาคารกสิกรไทย 8.37%
  2. ซิงเกอร์ ประเทศไทย 7.07%
  3. เจ มาร์ท 6.44%
  4. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส 5.30%                                                                                                                           
  5. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด 4.88%

กลุ่มอุตสาหกรรม (หน่วย : %ของNAV)

  1. ธนาคาร 14.95%
  2. พลังงาน 13.53%
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.36%
  4. พาณิชย์ 13.34%
  5. เงินทุนและหลักทรัพย์ 12.56%

161984308818

สำหรับ กองทุน “M-FOCUS”  แบบมีปันผล ความเสี่ยงระดับ 6 มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) และมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทย ทั้ง SET และ mai หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 30 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนนี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขำยล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำรบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทำให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

ค่าาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

การจัดการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321%)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (เก็บจริง 0.107%)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 4.4619% ต่อปี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง