กบร.ขยายเวลาปรับลด - ยกเว้นค่าบริการสนามบิน อุ้มแอร์ไลน์จากพิษโควิดระลอก 3

กบร.ขยายเวลาปรับลด - ยกเว้นค่าบริการสนามบิน อุ้มแอร์ไลน์จากพิษโควิดระลอก 3
28 เมษายน 2564
180

กบร.เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบสายการบินจากพิษโควิด-19 ระยะที่ 3 ไฟเขียว ทอท.และกรมท่าอากาศยาน ขยายปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินถึง 31 มี.ค.2565 พร้อมรับข้อเสนอสมาคมสายการบิน ขอยืดเวลาชำระหนี้ค่าบริการการเดินอากาศ เป็น 180 วัน

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันนี้ (28 เม.ย.) โดยเปิดเผยถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุม กบร.ได้ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบิน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 2/2564

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบการดำเนินการสำหรับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

1.มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565

2.มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดย ทย. สามารถดำเนินการได้ เมื่อได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจากรัฐบาลแล้ว และจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างดังกล่าวที่เรียกเก็บมาแล้วคืนให้แก่สายการบินต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติมาตรการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  (บวท.) ได้มีการพิจารณาคำขอของสมาคมสายการบินประเทศไทยที่ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการการเดินอากาศ ในงวดเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จาก 90 วัน เป็น 180 วัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่สายการบินได้รับจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่  โดย บวท. ได้เสนอทางเลือกว่าจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการให้แก่สายการบินซึ่ง กบร. ให้ กพท. ประสานไปยังสมาคมฯ เพื่อทราบข้อเสนอของ บวท. ต่อไป

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น ตนจึงได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบรวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล โดยให้ กพท. ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด และให้ กพท. รายงานผลการดำเนินมาตรการให้ กบร. ได้รับทราบเพื่อจะได้ช่วยทำความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ถูกต้อง และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด– 19 คลี่คลายลง ให้ กพท. ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนและการส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อให้พร้อมต่อการเปิดประเทศและเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที

รวมทั้งยังได้สั่งการให้ กพท. ติดตามการดำเนินการสนามบินเบตงของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยให้ประสานกับท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสายการบินที่จะทำการบิน ณ สนามบินเบตง เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดใช้งานสนามบินเบตง โดยให้รายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบด้วย

           

 

นายศักดิ์สยาม ยังเผยด้วยว่า ที่ประชุม กบร. ยังได้สั่งการให้ กพท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ และการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการต่างๆ ของผู้ประกอบการด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเดินอากาศเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อีกทั้ง กบร. ยังให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เลขที่ 5/2560 ที่ออกให้แก่ บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 41/129 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 50 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ และ กบร. กำชับให้ กพท. ตรวจติดตามให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง