ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 25)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 25)

อัพเดท! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 25) เช็คที่นี่

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 25) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 16/2564  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 25) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 19-25 เมษายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,665.53 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,316.55 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี             ตันละ   10,888.57 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   10,854.80 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 25 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                  ตันละ  2,334.47 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ  683.45 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                      ตันละ  111.43 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                         ตันละ  1,145.20 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 25564

161951059111

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์