ด่วน ! มสธ.เลื่อนสอบปลายภาค 1/2563 หนีโควิด-19

ด่วน ! มสธ.เลื่อนสอบปลายภาค 1/2563 หนีโควิด-19
14 เมษายน 2564 | โดย ทีมข่าวคุณภาพชีวิต
765

ด่วน !!! มสธ.เลื่อนสอบปลายภาค 1/2563 หนีโควิด-19 อธิการบดี ฝากนักศึกษาติดตามข่าวสารใกล้ชิด

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (14 เม.ย.)ตนได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งยังปรากฏว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเพราะเดิมและปัจจุบันมีสถิติผู้ติดเชื้อโรครายวันทั่วประเทศเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)ได้มีหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ โดยกำหนดมาตรการให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ

รวมถึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2564 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการงดการจัดการเรียนการสอนและให้งดการจัดกิจกรรมใดใดที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักศึกษาส่งผลกระทบให้โรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบให้แก่นักศึกษาได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษา ที่เข้าสอบ รวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฎิบัติราชการเกี่ยวกับการสอบทั่วประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงให้เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา2563 ในวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไป จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อันหนึ่งขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยต่อไป

161839352097

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง