ราชกิจจาฯ ประกาศ 'พ.ร.ก.ซอฟท์โลน-พักหนี้' อุ้มธุรกิจฝ่า 'โควิด-19'

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'พ.ร.ก.ซอฟท์โลน-พักหนี้' อุ้มธุรกิจฝ่า 'โควิด-19'
11 เมษายน 2564
618

ราชกิจจาฯ ประกาศ "พ.ร.ก.ซอฟท์โลน-พักหนี้" อุ้ม "ธุรกิจ" ฝ่า "โควิด-19"

"พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

161810262470

161810263589

161810264643

161810266117

161810267320

161810268415

1618102698100

161810271149

ที่มา: ราชกิจจาฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง