โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ‘พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์’ และอีก 46 คน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ‘พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์’ และอีก 46 คน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเจ้า "พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์” และอีก 46 คน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเจ้า ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จำนวน 47 คน ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 'ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์'

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

2. พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก

3. พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม

4. พลเรือเอก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

5. นายไพศาล ล้อมทอง

6. พลตรีรังษี ธีระศิลป์

7. พลตรีปรีชา น้ำฟ้า

8. พลตรีธราธร บัวทรัพย์

9. พลเรือตรีวิชิต สุทธิพงศ์

10. พันเอก เปรมินทร์ ธิวันนา

11. พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล

12. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์

13. พันเอก สัญญา สาริบุตร

14. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง

15. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว

16. พันตรี ชัยพัชร์ ชัยรัตนศักดิ์

17. พันตรีธีรดุลย์ เดือนหงาย

18. พันตรีธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์

19. พันตรีวันนิวัติ คำวิลัย

20. พันตรีณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค

อ่านรายชื่อเพิ่มเติมคลิก 

161719622284

161719627933

161719628717