เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเมษายน 2564 เงินเข้าวันนี้ (9 เม.ย.64)

เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเมษายน 2564 เงินเข้าวันนี้ (9 เม.ย.64)

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเมษายน 2564 เงินเข้าแล้ววันนี้ (9 เม.ย.64) พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ด้วยตัวเอง

"เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินในวันใด

โดยงวดเดือนเมษายน 2564 นี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตรไว้ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 

161708367258

ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิได้โดย คลิกที่นี่ และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4.กดค้นหาข้อมูล

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองจะต้องมีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ขณะที่เด็กแรกต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน 

โดยผู้ปกครองสามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานใกล้บ้าน ได้แก่ 

- กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
- ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 

ซึ่งจะต้องมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน 8 อย่าง ได้แก่ 1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01), แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02), บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิร หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง 6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 7.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ และ 8.สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง