ลูกหนี้เฮ! ครม.ไฟเขียวแก้ร่าง กม.แพ่งและพาณิชย์ ปรับลด 'ดอกเบี้ย' ผิดนัดชำระ

ลูกหนี้เฮ! ครม.ไฟเขียวแก้ร่าง กม.แพ่งและพาณิชย์ ปรับลด 'ดอกเบี้ย' ผิดนัดชำระ

ครม.ไฟเขียวแก้ร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปรับลด "ดอกเบี้ย" ผิดนัดชำระ ทั้งดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน มาตรา 7 เหลือ 3% ต่อปี และดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มาตรา 224 เหลือ 5% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 มี.ค.2564) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 9 มี.ค.2564 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกฤษฏีกาได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ย

โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย ที่เกี่ยวข้องมี 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 7 ดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อน และมาตรา 224 ดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 7.5% ต่อปี และมีการบังคับใช้มานานกว่า 95 ปี หรือตั้งแต่ปี 2468 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากความล้าสมัยของอัตราดอกเบี้ยนี้ จึงมีการเสนอแก้ไขอัตราดอกเบี้ยใหม่ดังนี้

1.ดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน มาตรา 7 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เดิมคิด 7.5% ต่อปี อัตราคงที่ตลอด ปรับใหม่เป็น 3% ต่อปี และให้กระทรวงการคลังประเมินทุก 3 ปี หากจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจต้องออกพระราชกฤษฎีกาต่อไป 

2.ดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มาตรา 224 ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปัจจุบันคิดที่ 7.5% ต่อปี ปรับใหม่เหลือ 5% ต่อปี มาจากดอกเบี้ย 3% จากมาตรา 7 และเพิ่มอีก 2% 

3.ในส่วนของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดเวลาผ่อนส่งเป็นงวด เดิมคิดจากเงินต้นที่ค้างทั้งหมด ของใหม่คิดจากเฉพาะเงินต้นที่ผิดนัดเท่านั้น ซึ่งจะตกลงแตกต่างจากนี้ไม่ได้ 

ทั้งนี้กระบวนการที่ผ่าน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยขั้นตอนต่อจากนี้ เมื่อสภาฯเปิดประชุมสมัยสามัญแล้ว จะมีการประสานงานเพื่อให้สภาฯรับร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ พิจารณา และคาดว่าน่าจะมีการประกาศและบังคับใช้ภายในปี 2564

อย่างไรก็ตามสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับคือ

1.อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

2.ป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ประวิงเวลาฟ้องคดีเพื่อเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายที่สูงเกินควร

3.ป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกภาระดอกเบี้ยในหนี้ที่ยังไม่เกิดการผิดนัด 

ลูกหนี้มีภาระเกินสมควร อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่า 7.5%