โปรดพระราชทานฯ ตั้งสมณศักดิ์ 'พระเทพวัชรบัณฑิต' วัดปากน้ำ

โปรดพระราชทานฯ ตั้งสมณศักดิ์ 'พระเทพวัชรบัณฑิต' วัดปากน้ำ

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานฯ ตั้งสมณศักดิ์ "พระเทพวัชรบัณฑิต" วัดปากน้ำ

ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้้า พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

161174635431