ครม.ไฟเขียว ขออนุญาต ขายเหล้า - ยาสูบ - ไพ่ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ครม.ไฟเขียว ขออนุญาต ขายเหล้า - ยาสูบ - ไพ่ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ครม.เห็นชอบเพิ่มช่องทางยื่นคำขออนุญาต - แจ้งผล การขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านออนไลน์ ตามนโยบายการบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) และอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน 

161165481623

โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเพิ่มช่องทางการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการ 1)ยื่นคำขอ 2)แจ้งผลการตรวจสอบคำขอ 3)แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ 4)การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และ 5)การแจ้งผลการพิจารณาคำขอ สำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในลำดับต่อไปจะส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้