เปิดอบรมหลักสูตรขายของออนไลน์

เปิดอบรมหลักสูตรขายของออนไลน์
14 มกราคม 2564
180

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง เตรียมจัดอบรมหลักสูตรขายของออนไลน์ช่วยนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมปรับรูปแบบจัดการเรียน-รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง .นครปฐม กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศ มจร มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 ให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 ..2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ดังนั้น ในส่วนของวส.พุทธปัญญาฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจาก วส.พุทธปัญญาฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง จึงประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรี และปริญญาโท จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม  ZOOM ตามตารางสอนที่กำหนดไว้  เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ..- 31 .. 2564

ทั้งนี้อาจจะมีการขยายเวลาตามความเหมาะสม  โดยให้จัดระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning เน้นการเรียนรู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต  และได้สั่งการให้ฝ่ายกิจการนิสิตกำกับติดตามดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตตลอดช่วงเวลาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนิสิตดำเนินการจัดอบรมนิสิตหลักสูตรขายให้ปังในโลกออนไลน์เพื่อให้นิสิตฆราวาสเกิดทักษะขายสินค้าออนไลน์ เป็นการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่ออบรมเสร็จแล้ว ทางวส.พุทธปัญญาฯจะจัดสรรทุนให้นิสิตกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประเดิมในช่วงเริ่มต้นด้วย

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ยังได้ปรับระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564 ผ่านการรับสมัครออนไลน์  โดยเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 3 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ..) 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (..) และ3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป..) ปริญญาโท 2 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ..) และ 2. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ..) ประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร (หลักสูตร 1 ปี) 1.หลักสูตรพระพุทธศาสนา(.พศ.) 2.หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (.บส.) 2.หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (.สศ.)

ทางวส.พุทธปัญญาฯ ยังมีโครงการช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรด้วย คือ 1.โครงการ1โรงเรียน 1 ทุนการศึกษารองรับ 2.กองทุนสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต 3.ทุนการศึกษาจากหลายแหล่งทุน4.ที่พักรองรับตลอดระยะเวลาการศึกษา  5.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สร้างอาชีพ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนิสิต สมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2oqdPxq หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีสำนักงานวิชาการ ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีวัดไร่ขิง .นครปฐม ถึงวันที่ 30 .. สอบถามโทร.‪085- 3242930‬, ‪097-9363256‬ หรือ www.rk.mcu.ac.th เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง