นายกฯ ตั้ง กรรมการ 2 ชุด สอบ 'บ่อน' และ 'เข้าเมืองผิดกฎหมาย'

นายกฯ ตั้ง กรรมการ 2 ชุด สอบ 'บ่อน' และ 'เข้าเมืองผิดกฎหมาย'
14 มกราคม 2564
909

นายกฯ ตั้งชุดสอบ บ่อน - เข้าเมืองผิดกฎหมาย หลังเป็นต้นตอทำ โควิด-19 ระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนนรี จำนวน 2 ฉบับ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรณี การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย จนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ นายภักดี โพธิศิริ อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.​) เป็นประธาน และมีกรรมการ ร่วมทำงานอีก 14 คน

และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้โควิด-19 แพร่ระบาด โดยให้ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรมเป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับเหตุผลที่ระบุไว้ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ระบุไว้ว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563 หลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคในประเทศได้นานหลายเดือน ซึ่งผลการสอบสวนโรคเชื่อว่าเหตุสำคัญ คือมาจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่ชุมนุมมั่วสุมในแหล่งเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งมีผู้เดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆ ไม่รักษาระยะห่าง

“ผู้เล่นการพนันหรือผู้ทำงานในสถานที่เล่นการพนัน มักปกปิดข้อมูลการเดินทางหรืออาการเจ็บป่วย ทำให้การสอบสวนและการควบคุมโรคล่าช้าจนเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปในวงกว้าง แม้มีการกวดขันและตรวจสอบผู้มีส่วนเกียวข้องกับการลักลอบเปิดบ่อนและผู้ลักลอบเล่นการพนันมาลงโทษ และจัดการกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแล้ว แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุข จึงสมควรตั้งกรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายโดยภาพรวม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดทางวินัยและอาญา”

ทั้งนี้การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 11 (6) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และตั้งกรรมการ 15 คนอาทิ นายชาญเชาวน์ เป็นประธานกรรมการ, เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ ,รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้รับมอบหมาย , จเรตำรวจที่ได้รับมอบหมาย, รองอธิบดีกรมการปกครอง, รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ

สำหรับบทบาทและหน้าที่นั้น ให้กรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกรณีการเปิดสถานที่เล่นการพนันจนเป็นเหตุให้โควิด-19ระบาด และประสานงาน รวมถึงให้คะแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิด ไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ และเสนอมาตรการป้องกันหรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม และให้อำนาจตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน และประสานไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน เบาะแสจากประชาชน แล้วรายงานทางลับให้นายกฯ

161062865847

161062866864

ขณะที่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ให้เหตุผลในการแต่งตั้งด้วยว่า การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่ตรวจคัดกรอง บางครั้งมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ทำเป็นขบวนการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง นายหน้าจัดหาแรงงาน ผู้ประกอบาขนส่งและบุคคลอื่น ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องตั้งกรรมการตรวจสอบการทำงานของเจ้หาน้าที่ และติดตามการทำงานทั้งระบบ รวมถึงประสานงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน ปราบปราม นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

สำหรับกรรมการที่แต่งตั้ง ให้นายภักดี เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป., รองปลัดกระทรวงกลาโหม, รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, รองเลขาธิการ ปปง., รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รองอธิบดีกรมการจัดหางาน, รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวกำหนดอำนาจให้ ด้วยว่า ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย, การเคลื่อย้ายเดินทางจนเป็นเหตุให้โควิด-19 ระบาด, ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ต่อการนำผู้กระทำผิด ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นายจ้าง นายหน้าจัดหางาน ผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลอื่นใดมาลงโทษ พร้อมกับเสนอมาตรการป้องกันหรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสม.

161062843216

161062844722

161062845718

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: