ประกาศคุมเข้มโควิด-19-ขยายเวลาเรียนออนไลน์

ประกาศคุมเข้มโควิด-19-ขยายเวลาเรียนออนไลน์
4 มกราคม 2564
196

มทร.ธัญบุรี ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ปิดสถานศึกษาชั่วคราว งดกิจกรรม และขยายเวลาเรียนออนไลน์

ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งที่ 1240/2564 ลงวันที่ 1 .. 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาเของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อ 12ให้ปิดสถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชากวดโรงเรียนสอนทักษะกีฬา สถานที่รับเลี้ยเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่2-15 .. 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวของจังหวัดปทุมธานีตนจึงได้ลงนามในประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี (ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 1.ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโคไวรัสเป็นการชั่วคราว ได้ แก่ สนามกีฬาทุกประเภท โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า 2.ให้ขยายระยะเวลาการเรียนการสอนออนไลน์แทนการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปจนถึงวันที่ 15 ..2564 3.การฝึกประสบการณ์วิชชีพและสหกิจศึกษาของนักศึกษา กรณีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้คณะและวิทยาลัยพิจรณาการเลื่อนเวลา การเปลี่ยนสถานที่ หรือการดำเนินการอื่น โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาป็นรายบุคคล โดยดำเนินการตามประกาศและมาตรการของแต่ละพื้นที่จังหวัดนั้นกำหนด4.บุคลากรที่อาศัยหรือเดินทางจากพื้นที่ควบคุมจังหวัดอื่น ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในสังกัด มทร.ธัญบุรีพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) จนถึงวันที่ 15 ..2564

5.ให้งดการจัดกิจกรรม อันเป็นการชุมนุมคนหรือรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมาก 6.ให้บุคลากรและนักศึกษา กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของมหาวิทยาลัยผ่านทาง https://covid 19.mutt.ac.th/data-covid หรือสแคน OR code ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้สำหรับประกาศที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ..2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง