จุฬาฯประกาศปิดมหาวิทยาลัย-หยุดเรียน ป้องกันโควิด-19

จุฬาฯประกาศปิดมหาวิทยาลัย-หยุดเรียน ป้องกันโควิด-19
3 มกราคม 2564
491

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร

จุฬาฯ ได้ประกาศมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 20 ธันวาคม .. 2563ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 27 ธันวาคม .. 2563 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 1 มกราคม .. 2564

การใดที่ได้สั่งหรือดำเนินการไปแล้วภายใต้ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม .. 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม ..2564

ข้อ 3 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

160965279713

ข้อ4 ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 มกราคม .. 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

กรณีที่มีการวัดและประเมินผลการเรียนในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่น เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน(Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ระหว่างที่มีการเรียนการสอน

ข้อ 5 ให้บุคลากรปฏิบัติงาน สถานที่พักอาศัยของตนเอง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สถานที่พักอาศัยของตนเองปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถและรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้มาปฏิบัติงาน สถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(2) การให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างยิ่ง

(3) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(4) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

(5) การดำเนินการตามกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการให้ทันกำหนดระยะเวลาหรือโดยเร่งด่วน

(6) การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจำเป็นหรือเร่งด่วนตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งการหรืออนุญาต

160965282440

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลปรับวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงาน เวลาหนึ่งเวลาใด อาจให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ก็ได้

บุคลากรที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 7กรณีการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสั่งการหรือดำเนินการใด ตามที่เห็นสมควร โดยอาจปรับวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงาน สถานที่พักของตนเอง หรือมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ก็ได้

ข้อ 8 ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องมาพบกัน ทั้งนี้อาจพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปพ้นจากวันที่ 31 มกราคม .. 2564หรือปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่นก็ได้

ข้อ 9 เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือออกประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากประกาศนี้ก็ได้

ข้อ 10 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรหมั่นสังเกตตนเองว่ามีอาการของโรค COVID-19 หรือไม่ หากมีอาการหรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-0568  (ในวันและเวลาทำการ) หรือสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-761-0988 (ตลอด 24ชั่วโมง) เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายมาตรวจคัดกรอง

160965284381

ข้อ 11 นิสิตหรือบุคลากรคนใดที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย

ข้อ 12 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม .. 2564 จนถึงวันที่31 มกราคม .. 2564 หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง