'กทม.' ออกประกาศมาตรการคุม 'โควิด-19' สถานที่ 4 ประเภท

'กทม.' ออกประกาศมาตรการคุม 'โควิด-19' สถานที่ 4 ประเภท

"กทม." ออกประกาศมาตรการคุม "โควิด-19" สถานที่ 4 ประเภท ชุมนุมเกิน 300 คนต้องแจ้งก่อน หากฝ่าฝืนมีความผิดหนัก

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ระบุว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมควร 

กำหนดมาตรการฝระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ณ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความมาตรา แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ผู้ว่าราการกรุงเทพมหานคร

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ดังต่อไปนี้

160854362083

160854362756

160854363359

160854363929

160854366040

160854366635