"ป่าชายเลนปากน้ำประแส" เส้นทางธรรมชาติลดโลกร้อน

19 ธันวาคม 2563
200

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสป่าชายเลนปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง เส้นทางธรรมชาติ ช่วยลดโลกร้อน เติมความรู้ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน

"โลกร้อน" เป็นวิกฤตปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกพบเจอ ทำให้ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้ว หรือประเทศกำลังพัฒนาต้องร่วมมือกันหานโยบาย หแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่ง "การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเลน" อีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยลดคาร์บอนต้านโลกร้อน ภายในปี2573 ดาวจะลดการปล่อยคาร์บอน จำนวน 5 ล้านตันต่อปี หรือลดลง 15% จากปี 2563 และตั้งใจจะเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการประชุมสัมมนาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(UNFCCC) ครั้งที่ 21 หรือ COP 21 เมื่อวันที่ 12 ..2558

160835536110

อภิรดี ภู่ภิรย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่าด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม และโลกร้อนที่กำลังสร้างผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก กลุ่มบริษัท ดาว  ประเทศไทยมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ดังนั้น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายๆต่าง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมลดโลกร้อน และลดขยะพลาสติก  เพราะ 2 เรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนทั่วโลกต้องช่วยกันแก้ปัญหา

อภิรดี กล่าวต่อว่า กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส .แกลง .ระยอง มา10 กว่าปี  เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 600 ไร่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกบุกรุก ซึ่งทางกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และป่าโกงกาง ป่าชายเลนสามารถลดโลกร้อนได้ดีกว่าป่าบก ถึง 5 เท่า ที่ผ่านมาจึงได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การปลูกป่าชายเลน ที่ตอนนี้ปลูกไปแล้ว 20,000 กว่าต้น  และมีการตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น เอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมถึงมีการปรับสภาพพื้นที่ให้ป่าชายเลนปากน้ำประแส กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  สร้างเส้นทางป่าชายเลน และจัดกิจกรรมส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยวป่าชายเลนปากน้ำประแส

160835538017

"การลดโลกร้อน ต้องทำให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความร่วมมือจากชาวบ้าน คนในชุมชน  เพราะเมื่อมีการปลูกป่าต้องมีการดูแลรักษาอย่างครบวงจร และจะทำให้ครบวงจรได้ โดยเฉพาะการดูแลรักษา ต้องทำให้คนในชุมชน ชาวบ้านเห็นคุณค่าของป่าชายเลน และเรื่องแรกที่จะทำได้คือ ต้องสร้างกลไกในการดูแลรักษาผ่านการท่องเที่ยว การสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ใช้หลักทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากคน เพราะ หากป่าชายเลนสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่พวกเขา พวกเขาก็จะดูแลรักษาให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงทางบริษัทจะมุ่งให้ความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนจากการขายคาร์บอน ที่ได้มาจากการปลูกป่าชายเลน เป็นการผสมผสานมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจไปด้วยกัน" อภิรดี กล่าว

160835539638

ทั้งนี้ โครงการดาวและภาคีเครือข่ายป่าชายเลน ดำเนินการระหว่างปี 2563-2567 เพื่อลดผลระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยครอบคลุมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 5,000 ไร่  เพื่อป้องกัน และลดปัญหาขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่ทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างครบวงจร และมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน ภาคชุมชน และยกระดับพื้นที่เป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจะนำร่องในพื้นที่ .ระยองก่อนจะขยายผลไปยังจ.จันทบุรี ตราด ต่อไป

160835544620

อภิรดี กล่าวต่อว่าตอนนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนทั้งเรื่องการปลูกป่า รักษาป่าชายเลน การปรับปรุงสถานที่ จัดทำป้ายความรู้ เส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน  การให้ความรู้เรื่อนคาร์บอนเครดิต คาร์บอนแลกเงิน ยังมีความร่วมมือกับชาวบ้านในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการอบรมมัคคุเทศก์น้อย และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว เพราะป่าชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย ไม่ว่าจะพืช สัตว์  เช่น แต่ละปีจะมีนกหายากจากไซบีเรีย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,000 ตัวมาที่ป่าชายเลนประแสปีละครั้ง และจะจัดทำป้ายให้ความรู้ในทุกจุด พัฒนาป่าชายเลนปากน้ำประแส เป็นโมเดลการลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน 

"อยากให้นักท่องเที่ยว ผู้รักธรรมชาติ มาสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ป่าชายเลนประแส ป่าเมืองที่จะทำให้ทุกคนได้มากกว่าการฟังเสียงนก เสียงลม  ดูสัตว์น้ำ แต่จะได้ความรู้ และช่วยส่งเสริมสร้างอาชีพ รายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วย" อภิรดี กล่าว

160835548688

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง