กรมอุทยานแห่งชาติฯเดินหน้า “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”

กรมอุทยานแห่งชาติฯเดินหน้า “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”
18 ธันวาคม 2563
237

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดเวทีสัญจรเสวนาสร้างการรับรู้ต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่) เปิดตัว “เรื่องเดียวกัน” เดินหน้า “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”

ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม .พร้าว .เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเจ้าหนาที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 300 คน

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ การมีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัตินั้นก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลทรัพยากรดังกล่าว ไว้เพื่อประชาชนและลูกหลานของพวกเราทุกคน อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติฉบับเดิม

160827372474

ทั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ .. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ..2535 นั้น มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสม และตราพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นในปี .. 2562 เพื่อทำให้การปฏิบัติตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และประชาชนยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าให้เป็นประโยชน์ของประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อด้วยว่า ...อุทยานแห่งชาติ .. 2562 ที่ได้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562  โดยเจตนารมณ์สำคัญของ ... ฉบับนี้ คือ กฎหมายที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้แนวคิดป่าอยู่ได้... คนอยู่ได้ดังนั้น การมุ่งสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิต  ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงกำหนดให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้แนวคิด คนสมดุล ป่าสมบูรณ์ โดยการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ต่อภาคประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ...อุทยานแห่งชาติ ..2562 ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับการสะท้อนออกมาจากทุกฝ่าย ดังเช่น ในมาตรา 64 ที่ให้มีการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัย หรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ที่มีการประกาศกำหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น แต่สามารถอยู่อาศัย ทำกิน ได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

160827377120

ทั้งนี้ ชุมชน หมู่บ้านทั้งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรืออยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งด้านการคุ้มครองบำรุง ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการได้รับอนุญาตเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย

 

นายเกรียงศักดิ์ ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ .. 2562 เรื่องการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสำหรับกฎหมายฉบับใหม่ ได้ระบุให้มีการสำรวจและทำรายละเอียดได้แก่ ชนิดของทรัพยากรให้เป็นชนิดที่เกิดใหม่ทดแทนได้ ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเก็บ และมีการกำหนดกรอบเงื่อนไขอย่างชัดเจน โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นข้อผ่อนปรนที่ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล  

ในส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ขอหยิบยกปัญหาไฟป่าที่ทางภาคเหนือประสบทุกปี สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและรับมือไฟป่า โดยประชาชนมีเขตรับผิดชอบในการจัดทำแนวกันไฟ ซึ่งเหตุปัจจัยหนึ่งของการเกิดไฟป่ามีต้นตอมาจากการเผาป่า เพื่อทำการล่าสัตว์ ดังนั้น ...สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า .. 2562 จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยเน้นการบริหารจัดการภายใต้แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

160827382570

ในการเสวนาครั้งนี้ นอกจากการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง ...อุทยานแห่งชาติ .. 2562 (ฉบับใหม่) และพ...สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ..2562 (ฉบับใหม่) แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์โครงการ คือ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ

มิวสิควิดีโอเพลง เรื่องเดียวกัน ผลงานประพันธ์ เนื้อร้อง ทำนอง โดย ณัฐวุฒิ เจนมานะ และขับร้องโดย เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ รวมทั้งร่วมขับร้องโดยคนดนตรีฝีมือเยี่ยมเปี่ยมไปด้วยหัวใจนักอนุรักษ์  อาทิ น้าหงา-สุรชัย จันทิมากร (ที่นับเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการดนตรีเพื่อชีวิตและศิลปินแห่งชาติ ) , ต้น-ต้นตระกูล แก้วหย่อง ( ศิลปินเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน ), ชิ-ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย, พงศ์-เทอดพงศ์ เภอบา (ศิลปินเพื่อชีวิตจากแดนด้ามขวาน เจ้าของเพลงมหาลัยวัวชน) และ เอ๋ย เอ้ย-กมลรวี กอสัมพันธ์ (ยูทูปเบอร์ที่มีความสามารถทางดนตรี) ซึ่งพร้อมใจกันเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แนวคิดคนสมบูรณ์ ป่าสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังกันโดยทั่วไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง