คุณภาพชีวิต-สังคม

กกจ. จับมือ ป.ป.ส. ลุยตรวจยาเสพติดแรงงานไทยก่อนบินทำงานอิสราเอล

รมว.แรงงาน ห่วงใยปัญหายาเสพติดในแรงงานภาคเกษตร ที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล มอบหมาย กกจ. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ประสาน ป.ป.ส. ตรวจสอบสัมภาระแรงงานไทยฯก่อนเดินทาง

วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เหนี่ยวรั้งความเจริญของประเทศ หากประชากรวัยแรงงานอันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยรวม รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญและมีแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศซึ่งนอกจากสามารถสร้างรายได้ส่งกลับมาแล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหากตั้งใจทำงาน รักษาวินัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการทำงานกลับมาใช้ในประกอบอาชีพของตนเองได้

160817828520

"ได้มอบหมายกรมการจัดหางานให้ความรู้เพิ่มเติมแก่แรงงานไทยเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ในการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และให้ความสำคัญภาพลักษณ์ของประเทศไทย" รมว.แรงงาน กล่าว


ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้แรงงานไทยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กรมการจัดหางาน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล จำนวน 260 คน ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานที่จะเดินทางวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยทำการตรวจสอบด้วยการสุ่มตรวจของใช้และอาหาร ที่มีลักษณะคล้ายกับที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดได้ เช่น อาหารเสริม กาแฟ ครีมเทียม และ เกลือแร่แบบผง ตรวจสอบ 3 วิธี คือมีสุนัขตำรวจดมตรวจสอบกลิ่น ตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจไอออน และตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งในขณะทำการตรวจค้นได้มีการสอบถามเพื่อดูพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัย ผลการปฏิบัติงานไม่พบยาเสพติดหรือวัตถุต้องสงสัย
160817828543

“การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แรงงานไทยต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม ประวัติการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยแรงงานไทยต้องใช้เอกสารผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ ที่ผ่านมากรมการจัดหางานมีการติดตามดูแล ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่แรงงานไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานไทยในต่างประเทศต่อโทษภัยยาเสพติด” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว


สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน