CIBA DPU แนะปรับหลักสูตรทันโลก บูรณาการศาสตร์ เปิดโอกาสผู้เรียน

CIBA DPU แนะปรับหลักสูตรทันโลก บูรณาการศาสตร์ เปิดโอกาสผู้เรียน

CIBA DPU ชี้ การปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ ห่วงภาครัฐรับทราบ หลักสูตรและรับรองคุณวุฒิช้า อาจเสียโอกาสการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเองได้

160613848545

ทั้งยังเป็นการรวมองค์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษารอบรู้อย่างครบเครื่อง เมื่อจบการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ วิทยาลัย CIBA DPU  ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงปรับหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ อาทิ การบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่านโครงการ CIBA Mini-Capstone ผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบัญชี และการจัดการ เป็นต้น

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวว่า  เร็วๆนี้ CIBA เตรียมเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน หรือ Personalized โดยเปิดให้นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับDPUและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเดิมเพื่อเข้ามาเรียนที่วิทยาลัย CIBA ได้ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องเรียนในรายวิชาแกนหลักของ CIBA ซึ่ง มี 15 วิชา ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาดิจิทัล และกลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝัง DNA ของความเป็นนักธุรกิจให้อยู่ในตัวนักศึกษา และเมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจ (B.B.A in Business Innovation) สำหรับข้อดีของการเรียนหลักสูตรดังกล่าว คือ มีความยืดหยุ่นในวิธีการเรียน มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สำคัญนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการเรียนที่ดีที่สุดให้กับตนเองได้

160613848620

“เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพราะสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้หลักสูตรการเรียนบางรายวิชาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคสมัย แต่สิ่งที่น่ากังวลของการผลิตหลักสูตรใหม่ คือ ความล่าช้าของหน่วยงานที่ทำเรื่องรับทราบและรับรองหลักสูตร ใช้เวลานานกว่า 6-12 เดือน ในการรับทราบหลักสูตรต่างๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอไป"

"ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวมีผลต่อการกำหนดอัตราเงินเดือนของนักศึกษาที่จบไปจากหลักสูตรใหม่ นอกจากนี้ยังส่งผลให้เสียโอกาสในการนำหลักสูตรไป collaborate กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งจะทำความร่วมมือกับเฉพาะหลักสูตรที่ได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้วเท่านั้น ซึ่งต้องยอมรับว่าหลักสูตรของต่างประเทศจะพัฒนาไปไกลกว่าเรา 5-10 ปี ดังนั้นจะให้ทันต่างชาติได้เราต้องไปทำความร่วมมือกับเขา แต่หากหลักสูตรใหม่ๆของเราได้รับการรับทราบช้าก็จะทำให้เราเสียโอกาสไป  ” คณบดีวิทยาลัย CIBA DPU กล่าว

160613848550

คณบดีวิทยาลัย CIBA DPU กล่าวในตอนท้ายว่า  ขณะที่หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถาบันต่างๆ ก็พร้อมและได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนั้น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องพร้อมที่จะรับรองหลักสูตรที่เกิดใหม่ให้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องยอมรับว่าสถาบันอุดมศึกษาอาจต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นกัน