'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ เพราะ มาตรการแจกเงินรัฐ ทำ 'ประชาชน' สนับสนุน 'รัฐบาล'

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ เพราะ มาตรการแจกเงินรัฐ ทำ 'ประชาชน' สนับสนุน 'รัฐบาล'

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า" พบประชาชนได้ประโยชน์ เป็นผลบวกให้นิยมรัฐบาลมากขึ้น

       ผู้สือข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง รวม 1,320 หน่วย เกี่ยวกับโครงการที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน จากรัฐบาลและการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาล อาทิ โครงการคนละครึ่ง, โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, เงินเยียวยา 5,000 บาท

       โดยคำถามแรก ต่อประเด็นการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล คือ เราเที่ยวด้วยกัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ร้อยละ 87.50 ระบุไม่เข้าร่วม ขณะที่ ร้อยละ 12.50 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ

       เมื่อถามถึงก่อนหน้านี้ ปี 2563 เคยเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล หรือไม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.26 ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใด ๆ , รองลงมา ร้อยละ 32.58 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง, ร้อยละ 25.68 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 3.48 ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน เพื่อลดหย่อนภาษี

       เมื่อถามถึงการตัดสินใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับรัฐบาล หลังเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.76 ระบุว่า มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 25.38 ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล แต่ไม่เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร

       เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อโครงการที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.32 ระบุว่า ประชาชนได้ประโยชน์, รองลงมา ร้อยละ 35.45 ระบุว่า เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี ร้อยละ 17.80 ระบุว่า พ่อค้า นายทุนได้ประโยชน์จากโครงการ, ร้อยละ 13.86 ระบุว่า เป็นมาตรการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม ร้อยละ 10.15 ระบุว่า เปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง, ร้อยละ 8.03 ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป

       เมื่อถามถึงการรับเงินช่วยเหลือหรือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.35 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน รองลงมา ร้อยละ 29.92 ระบุว่า ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือใด ๆ, ร้อยละ 20.53 ระบุว่า เคยรับเงินรับเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มเกษตรกร ,ร้อยละ 6.44 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา และร้อยละ 5.76 ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม

       และ เมื่อถามถึงการตัดสินใจของผู้ที่เคยรับเงินช่วยเหลือหรือเยียวยา ต่อการสนับสนุนรัฐบาล ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.03 ระบุว่า มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล, รองลงมา ร้อยละ 25.73 ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล แต่ไม่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ, ร้อยละ 24.76 ระบุว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาล, ร้อยละ 12.54 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร

160611227147