ครม.ให้ 'ทุนหมุนเวียน' ส่งคืนคลัง 3,112.85 ล้านบาท

ครม.ให้ 'ทุนหมุนเวียน' ส่งคืนคลัง 3,112.85 ล้านบาท
17 พฤศจิกายน 2563
158

ครม.รีดเงินทุนหมุนเวียน ไฟเขียวส่งคืนคลัง 3,112.85 ล้านบาท จากเงินทุน/กำไรจากหมุนเวียนประจำปี 62-63 กลับเป็นรายได้แผ่นดิน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีอนุมัตินำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน 3,112.85 ล้านบาท จาก 14 ทุนหมุนเวียนในปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563 เพื่อ ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ยังจะได้นำความเห็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะไม่ขอส่งคืนทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสถานะการเงินของกองทุนฯ เช่นเดียวกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่จะขอไม่นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกองทุนสิ่งแวดล้อมส่งคลังฯ เนื่องจากคาดว่าจะมีเงินคงเหลือในปีงบฯ 64 ไม่เพียงพอรองรับประมาณการรายจ่ายในปีงบฯ 64-65 

นอกจากนี้ กองทุนสิ่งแวดล้อมยังเป็นกองทุนที่ไม่แสวงหากำไร และนำผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน ฯ สนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งเงินกู้และเงินอุดหนุน เพื่อให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติของประเทศ 

ขณะที่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดฯ พ.ศ. 61 แต่อาจจะส่งผลกระทบให้เงินทุนหมุนเวียนฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบฯ 64-66 เนื่องจากจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับชำระหนี้คืนใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนจะนำความคิดเห็นของทั้ง 3 หน่วยงานไปพิจารณาต่อไปด้วย 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง