ประกาศราชกิจจาฯ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิสปสช.-ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยบริการ

ประกาศราชกิจจาฯ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิสปสช.-ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยบริการ
11 พฤศจิกายน 2563
676

ประกาศราชกิจจาฯ 2 ฉบับ เพิ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยบริการ

เมื่อวันที่ 11 ..63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 20) .. 2563 และร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 7) 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 20) .. 2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ..2545 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ .. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 20 ) .. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อให้บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ .. 2545

การรับบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ วันที่ 22  กันยายน .. 2563

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

อ่านรายละเอียด

ขณะเดียวกัน เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 7) 

อ่านรายละเอียด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง